Volg ons ook op:    

Onderwijs op de PB

Op de Prins Bernhardschool hebben we onderzocht hoe we de leerstof het beste aan kunnen bieden en daarom werken we in de groepen 3 t/m 8 met (werk)boeken en zetten we de digitale leermiddelen hierop aanvullend in. Om de aandacht goed bij de leerstof te kunnen houden, bewegen we geregeld tijdens de les. Daarom zetten we in ieder geval elke dag energizers in. Bij de kleuters leren kinderen door middel van een beredeneerd onderwijsaanbod en spel. 

Onze didactiek, zo geven we les
We bieden we de leerstof op verschillende niveaus aan en wisselen we klassikale activiteiten af met groeps- en individuele activiteiten. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn. Wij werken met het EDI-model (Expliciete Directe Instructie) als instructiemodel bij de taal- en rekenlessen. Een EDI-les bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te schrijven.
  • Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar daarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
  • Onderwijzen van het concept.
  • Onderwijzen van de vaardigheid.
  • Belang van de les.
  • Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.
  • Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig inoefenen. 
  • Zelfstandige verwerking.
  • Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie van de leerkracht.

Drietalig onderwijs
Op de PB-school wordt vanaf groep 1 onderwijs gegeven in de Nederlandse, Friese en Engelse taal. De instructie in de groepen vindt altijd plaats in het Nederlands.

Taal en lezen
Taal is een voorwaarde om je te kunnen uiten. We zien taal als een middel om kennis te verwerven, te communiceren en om kritisch te leren denken. Andersom zien we kennis van de wereld ook als een belangrijke sleutel voor het verhogen van het taal- leesonderwijs. In ons onderwijsaanbod bieden we daarom taal aan in samenhang met kennis van de wereld. We zien taal en lezen als één geheel, het is altijd en overal om je heen. Onze uitgangspunten bij het leesonderwijs zijn: leesplezier, leesmotivatie en leeskilometers maken. Daarom is onze school ook lid van de Bibliotheek op school. Alle kinderen gaan met hun groep (ong.). 1x per maand naar de bibliotheek om nieuwe boeken te lenen. Er is een leesconsulent van de bibliotheek aan onze school verbonden voor diverse leesactiviteiten. En voor thema’s, projecten lenen wij ook graag boeken van de bibliotheek. Dat kunnen natuurlijk boeken in het Nederlands, Fries en het Engels zijn.

Rekenen
Kenmerkend voor het rekenonderwijs op de Prins Bernhardschool is de sterke doorgaande lijn in de rekendoelen. We hebben goed zicht op wat kinderen in welke groep moeten kennen en kunnen als het om rekenen - wiskunde gaat. Van de kleuters t/m groep 8 werken we aan een sterke rekenmuur, zodat kinderen stevig door kunnen bouwen aan hun rekenvaardigheden.

Burgerschap
Sinds jaar en dag horen (en voelen we natuurlijk zelf ook) dat het zo 'noflik' (Fries voor: fijn) is op de Prins Bernhardschool. De sfeer is er goed, het voelt er fijn. En daar zijn we hartstikke trots op. Dat doen we door sterk pedagogisch vakmanschap en onze visie op burgerschap. 

Digitale geletterdheid
Al vanaf groep 1 werken we doelgericht aan de digitale geletterdheid. En dat doen we in een doorgaande lijn (onder andere met behulp van de methode Basicly) tot en met groep 8. Want ook digitale geletterdheid is een van de basisvaardigheden die we oefenen binnen het basisonderwijs. 

In onze schoolgids leest u meer over ons onderwijs op de Prins Bernhardschool. En wilt u meer weten? Wij vertellen het u graag!